Intervju med konsulent David Halvorsen i Vissa

David, du har jo vært toppleder i staten, men kan du si litt om hvorfor du valgte å slutte og begynte å interessere deg for det vi kaller «Rammeverk for ledelse»

Interesse for ledelse har vært der i mange år, både fra et teoretisk og operativt perspektiv. Etter mange år som leder var det ønskelig med en endring, og da jeg fikk anledning til å fordype seg og jobbe med Rammeverk for ledelse var valget enkelt. Basert på egne erfaring så jeg at Rammeverk for ledelse hadde viktige perspektiver og elementer som på en god måte knytter og tilfører lederperspektivet viktige elementer jeg hadde ønsket tidligere. Spesielt ble jeg fanget av tanken om å tydeliggjøre hva som forventes på hvert ledernivå av den enkelte leder.

I Rammeverk for ledelse er vi opptatt av at organisasjoner lager et ledelsesgrunnlag og å definere ønsket lederatferd på hvert nivå i organisasjonen. Hva tror du det hadde det gjort for deg å ha et slikt rammeverk og hva tror du et slikt rammeverk kan gi?

Ved å legge et rammeverk for ledelse tror jeg det hadde vært enklere, klarere og mer effektivt. For mange prosesser, både hva angår rekruttering og andre lederaktiviteter, har en tendens til å starte på nytt hver gang. Ved å ha et ledergrunnlag å bygge på tror jeg det hadde vært langt større sammenheng mellom prosessene, en hadde fått klarere rolle og ansvarsfordeling, større grad av forventningsavklaringer, og bedre horisontal og vertikal flyt i organisasjonen.

Et viktig prinsipp i Rammeverk for ledelse er å få et felles språk og forståelse for ledelse. Hva tenker du rundt dette?

Det kan virke opplagt, og en tenker at det er på plass, men når man begynner å jobbe med begrepene ser en ofte fort at en ikke legger det samme i dem. Først når man tar seg tid til å jobbe gjennom det, så får en avklaringer og får frem viktige nyanser. Erfaring jeg har med å jobbe med begrepsbruk tilsier at når en tar seg tid og jobber med begrepsbruken over tid får en et internt stammespråk, som kan være med å påvirke organisasjonen i ønsket retning.

Et annet prinsipp i rammeverket er viktigheten av at utviklingstiltak er koordinerte og drar organisasjonen i samme retning. Hvordan tenker du det er hensiktsmessig å jobbe med utviklingstiltak?

Ved å utarbeide et ledelsesgrunnlag, og da fastsette hva som er viktige kompetanseområder for organisasjonen, og det på ulike nivåer og deler av organisasjonen, og så bruke disse aktivt ved alle de utviklingstiltak en gjennomfører, tenker jeg at en oppnår en langt større effekt raskere enn om en ikke har det på plass. Vi skal alle bidra til organisasjonens kjerneleveranser, og det er derfor viktig at alle i organisasjonen tar et eierskap ved utarbeidelse av grunnlaget, slik at det blir en integrert del av kulturen; om det bare blir «i tillegg til» eller utarbeidet og brukt av noen få, tar en ikke ut hele potensialet.

Intern og ekstern rekruttering er et annet sentralt område i store organisasjoner. Noe av fordelene med å definere lederatferder på alle nivåer er at det er mer forutsigbart hva det forventes at lederen, tror vi. Er du enig i det?

Ja, det kan jeg slutt meg til. Det vil gi en trygghet for hva som forventes av en der en er i dag, det gir forutsigbarhet for de ansatte som ønsker å flytte på seg gjennom interne rekrutteringer – ved at en vet hva som vil forventes av en dit en ønsker seg, og en kan tidlig forberede seg på hvordan en skal komme dit. Det vil også gi bedre innsikt for de som ønsker å komme ombord i organisasjonen, og de kan raskt orientere seg om hva en begir seg inn i. Så kan en hevde at stillingsbeskrivelser eller tilsvarende vil gjøre samme nytten. Utfordringen med det er at stillingsbeskrivelse drøftes og endres, og mange er med på å utforme dem, med det til følge at ulike stillinger på samme nivå, og selv i samme enhet, kan bli veldig ulike. Der tror jeg et ledelsesgrunnlag kommer inn og gir en langt bedre ramme over tid.

David Halvorsen
Konsulent,VISSA

David har 15 års erfaring som leder, i all hovedsak innen det offentlige. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH. Han har vært direktør og ledet en stor organisasjon i neste åtte år som har ansvaret forvaltning og drift av Norges største eiendomsportefølje.